A+ A A-

Projekat "Rodne razlike u ličnim primanjima i prihodima"

  • Objavljeno subota, 26 jun 2010 16:33

EU Del mne

Projekat je ko-finansiran od strane Evropske Unije uz podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori

Evropski pokret u Crnoj Gori, u aprilu ove godine, započeo je realizaciju projekta ,,Rodne razlike u ličnim primanjima i prihodima" koji se finansira iz sredstava Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Rok za realizaciju projekta je 12 mjeseci.

Projekat je podstaknut činjenicom da uprkos varijacijama u statusu žena u Crnoj Gori, rodna neravnopravnost u ovoj državi ostaje na značajno visokom nivou, stvarajući na taj način prepreke društvenom i političkom razvoju i ograničavajući ekonomski potencijal polovine društva. Uzroci ekonomske nejednakosti žena su duboko ukorijenjeni u podjeli zasnovanoj na polu u radnom procesu, kako u javnoj tako i u privatnoj sferi, i nedostatkom izmjene ovih uloga u porodici paralelno sa njihovom promjenom na tržištu i ekonomskim tokovima. Žene se konstantno nalaze na niskim položajima, malo plaćenim poslovima sa malo šansi za napredovanje i previše su zastupljene među radnicima sa pola radnog vremena i u sivoj ekonomiji. Takva ekonomska nejednakost utiče na rodne razlike u ličnim prihodima i primanjima što direktno povećava ranjivost žena, naročito u porodicama samohranih majki.
Iako postoji veliki broj indikatora koji pokazuju da žene u Crnoj Gori zarađuju značajno manje nego muškarci, razlike u ličnim prihodima i primanjima nikada nisu bile tema nekog značajnijeg i detaljnijeg istraživanja.

Evropski pokret u Crnoj Gori ovim projektom ima za cilj da dovede rodnu ravnopravnost u centar analiza ekonomskih strateških procesa i politika sa ciljem da se definiše kako se mogu ukloniti barijere ekonomskom osnaživanju žena. Ocjena ukupne veličine, oblika i razvoja rodnih razlika u ličnim prihodima i primanjima u crnogorskoj ekonomiji, koja je u fazi promjena, će pružiti empirijske dokaze o nivou i razvijenosti rodnih disbalansa na tržištu rada.

Identifikovane socio-ekonomske mjere u cilju uklanjanja rodnih razlika u ličnim primanjima će formulisati ugledni eksperti i predstavnici institucija na javnim konsultativnim okupljanjima. Formulisane preporuke će se odnositi na rodno osjetljive politike, rodno odgovorno upravljanje, makro-ekonomsko planiranje i javno-privatna partnerstva za zaštitu ljudskih prava.

Kako bi se ostvarili ciljevi ovog projekta, Evropski pokret u Crnoj Gori je uspostavio partnerstvo sa svim relevantnim institucijama i organizacijama, koje se isključivo ili u nekom segmentu svog djelovanja bave pitanjima rodne ravnopravnosti, a to su: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti), Ministarstvo finansija, Ministarstvo za evropske integracije, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, skupštinski odbor za rodnu ravnopravnost, Uprava za kadrove, Zavod za zapošljavanje, Zavod za statistiku (MONSTAT), Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Savez sindikata Crne Gore, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, Unija poslodavaca, Privredna komora, Sigurna ženska kuća i SOS telefon.
Svaka od ovih institucija i organizacija je delegirala svog predstavnika u Savjetodavni odbor projekta, koji će imati značajnu ulogu u definisanju smjernica i ocjeni rezultata istraživanja, kao i definisanju daljih potreba na osnovu tih rezultata.

Na prvom sastanku Savjetodavnog odbora predstavljene su aktivnosti i rezultati navedenih institucija u oblasti rodne ravnopravnosti i unaprijeđenja rodno senzitivnih politika sa naglaskom na aktivnostima u ekonomskoj sferi. Takođe, definisane su oblasti i konkretni problemi sa kojima se institucije susreću u ovoj oblasti kada su u pitanju rodne razlike u ličnim primanjima i prihodima, a na koje bi se trebalo fokusirati u istraživanju.

Ocijenjeno je da samo ovakvim zajedničkim djelovanjem svih relevantnih institucija može doći do napretka u rješavanju ovog problema, i svi članovi Savjetodavnog odbora su potvrdili punu saradnju i podršku koju će pružiti Evropskom pokretu u Crnoj Gori u nastavku realizacije projekta, kako bi dobijeni rezultati bili što kvalitetniji i sveobuhvatniji u interesu kako navedenih institucija, tako i cjelokupne crnogorske javnosti.

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod