A+ A A-

Novi Sad 1

Predstavnica Evropskog Pokreta u Crnoj Gori, Jelena Popović učestvovala je na okruglom stolu pod nazivom „Unapređenje regionalnog povezivanja mladih“ održanom 3. oktobra u Novom Sadu.
Ovom prilikom, prisutnima su predstavljeni rezultati Regionalne studije praktične politike mapiranja, profilisanja i komparativne procjene postojećih omladinskih struktura u Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji koja je nastala kao dio zajedničke saradnje Instituta za razvoj i saradnju iz Albanije, Evropskog pokreta Novi Sad i Evropskog pokreta u Crnoj Gori.

Nakon uvodnih obraćanja organizatora, o trenutnoj situaciji mladih, o ostvarenim dostignućima kao i izazovima sa kojima se suočavaju govorili su predstavnici Krovne organizacije mladih Srbije-KOMS, Nacionalne asocijacije praktičara/ki u omladinskom radu NAPORA i OPENS-a2019.
U nastavku okruglog stola, rezultate istraživanja predstavili su: Milisav Milinković, Evropski pokret Novi Sad, Jelena Popović, Evropski pokret u Crnoj Gori i Dafina Peci, Institut za razvoj i saradnju Albanija.

Predstavnici su govorili o nalazima istraživanja, dobijenih u okviru zemlja koje predstavljaju, sve u cilju doprinosa regionalnoj saradnji između Crne Gore, Albanije i Srbije na pitanjima koja se tiču omladinskih politika a u kontekstu aktivnosti predviđenih planom razvoja Regionalne kancelarije za mlade
Pitanja obuhvaćena istraživanjem odnosila su se na strukturu omladinskih organizacija,na njihovu međusobnu saradnju kao i na saradnju sa donosiocima odluka, ali i na izazove sa kojima se danas suočavaju omladinske organizacije. Na samom kraju predstavljene su i zajedničke preporuke, proistekle iz regionalnog istraživanja, nakon čega je uslijedila diskusija učesnika.

Pomenuto istraživanje sprovedeno je kroz niz aktivnosti u cilju prikupljanja vjerodostojnih podataka. Prva faza u sprovođenju istraživanja bila je kreiranje upitnika za omladinske organizacije i organizacije za mlade a potom formalni i neformalni kontakti sa istima. Nakon prve faze, komunikacije sa omladinskim strukturama i mapiranje istih, održani su i intervjui sa predstavnicima državnih institucija, NVO sektora, međunarodnih organizacija i akademske zajednice na temu položaja omladinskih organizacija, saradnje, percepcije o omladinskoj politici na nacionanom nivou i inicijativi osnivanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih.
Doprinos projekta Jačanje regionalne saradnje među mladima, ogleda se i u sprovedenom mapiranju omladinskih organizacija na teritoriji čitave Crne Gore, Albanije i Srbije, što je jedan od podataka koji je u prethodnom periodu falio svim donosiocima odluka ali i civilnom sektoru, kako bi ostvarili bolju saradnju.
Prethodno kazano obuhvaćeno je studijom koja će biti objavljena, štampana i dostupna ne samo u tri navedene zemlje već i širom regiona, u štampanoj i elektronskoj formi.

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod